Zdieľanie kontaktov

Zdieľanie kontaktov umožňuje prístup viacerým užívateľom k jednému kontaktu.

Zdieľanie kontaktov

Pre zdieľanie kontaktov, najskôr ich vyberte v databáze a označte (1). Potom v hornej ovládacej lište kliknite na funkcia Zdieľanie (2). Zobrazia sa dve možnosti. Kliknutím na Zdieľanie (3) sa otvorí dialógové okno pre zdieľanie kontaktov. Kliknutím na Zrušiť mne zdieľané kontakty (4), zrušíte zdieľanie kontaktov všetkých, ktoré ste vybrali a ktoré máte zdieľané od niektorého z kolegov.

Po kliknutí na Zdieľanie sa otvorí nové dialógové okno, ktoré Vás vyzve na výber osoby, s ktorou chcete vybrané kontakty zdieľať (1). Zaškrtnutím si tiež môžete vybrať, či zdieľanie bude s neobmedzenou platnosťou alebo bude časovo obmedzené (2). V prípade časového obmedzenia bude zdieľanie po uplynutí stanoveného dátumu (3) automaticky zrušené.

Dôležité je vybrať tiež typ zdieľania kontaktov (4).

Pri zdieľaní typu Náhľad kontaktov uvidí Váš kolega kontakty vo svojej databáze, nemôže však s týmito kontaktami ďalej pracovať (ani v Kalendári, ani v Úlohách, ani v iných funkciách PO). Editácia kontaktu tiež nie je povolená. Je to len náhľad.

Zdieľanie kontaktov typu Povolenie editácie kontaktov umožňuje s kontaktom, ktorý sa u Vášho kolegu v databáze zobrazí, normálne pracovať tak ako so svojím vlastným kontaktom (teda vytvárať aktivity, úlohy, editovať kontakt...).

Pri zdieľaní kontaktov zostáva kontakt viditeľný majiteľovi kontaktu a po nastavení zdieľania sa zobrazí tiež v databáze Vášho kolegu, ktorému kontakt zdieľate. Jeden kontakt je možné zdieľať aj viacerým kolegom. Dáta pri kontakte sa automaticky aktualizujú, všetci teda vidia online aktuálne dáta.

Po nastavení všetkých parametrov zdieľania kliknite na Uložiť (5).

Zdieľanie zdieľaného kontaktu

V detaile kontaktu na karte Zdielanie je zobrazený názov majiteľa kontaktu.

Ak majiteľ kontaktu daný kontakt zdieľa viz. čásť zdieľanie kontaktov, potom v detaile kontaktu, na karte Zdieľanie sa zobrazí komu bol kontakt zdieľaný a s akou úrovňou zdieľania

Poradca, ktorý má zdieľaný kontakt od majiteľa kontaktu môže kontakt ďalej zdieľať. V detaile kontaktu na karte Zdieľanie je zobazené meno užívateľa, ktorému bol kontakt zdieľaný.

Majiteľovi kontaktu sa na karte Zdieľanie zobazujú všetci užívatelia, ktorí majú kontakt zdieľaný.

Zobrazení zdieľaných kontaktov

Po uložení dôjde k nastaveniu zdieľania. Zdieľané kontakty sú v databáze toho, kto zdieľanie aktivoval v stĺpci Zdieľaný kontakt označené modrou ikonou (1). V detaile kontaktu na karte Zdieľanie (2) sa zobrazia podrobné informácie o nastavenom zdieľaní kontaktu (3) (komu bol kontakt zdieľaný, do kedy a aký typ zdieľania je nastavený).

U spolupracovníka, ktorý zdieľané kontakty dostal sa tieto kontakty zobrazia v jeho databáze spolu so sivou ikonou v stĺpci Zdieľaný kontakt (4). Po kliknutí na kontakt uvidí všetky povolené informácie podľa nastaveného typu zdieľania. Súčasne sa na karte kontakt v záložke Prehľady (5) zobrazuje informácia, kto Vám kontakt zdieľal (6). Táto informácia sa tiež zobrazuje v prehľade kontaktov v stĺpci Požičané/zdieľané od (7).

 

Zrušiť zdieľanie kontaktov

Zrušenie zdieľania kontaktov sa vykonáva buďto hromadně (1) - Vziať späť moje nazdieľané kontakty / Zrušiť mne zdieľané kontakty anebo pre každý kontakt zvlášť. To urobíte tak, že si najprv otvoríte detail kontaktu, pri ktorom chcete zdieľanie zrušiť. Potom si otvorte kartu Zdieľanie kontaktov (2), kde sa Vám zobrazia detailné informácie o zdieľaní. Kliknutím na ikonu modrého krížika (3) zdieľanie daného kontaktu zrušíte.